Bar do Tio

Bar do Tio

Bar

Rotunda da Fubu, Luanda

Rotunda da Fubu